Saints and Minor Deities

Madvacharya      Ved Vyas       Vedanta Desika              Nammalvar

Dhanvantri                 Vishvakesana          Ramanuja                  Vadiraja

Appar                 Sambandar                     Ayyanar                           Sambandar

Agni                               Bramha                      Hayagriva                     Naga Deva

 

 

Advertisement

Sharing my passion

%d bloggers like this: